Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Massage in Bedrijf - Stoelmassage en bedrijfsmassage.

Artikel 1. Definities

Dienstverlener: Massage in Bedrijf©, gevestigd Jan Luykenlaan 269 2332 DH Leiden.
Dienst: die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen verschillende soorten massages zijn plus handelingen en advies ter verbetering van de gezondheid.
Masseur: De masseur die de dienst bij Klant van Dienstverlener uitvoert.
Klant: De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd.
Werknemer: Het personeelslid of relatie van de Klant.
Opdracht: Een overeenkomst waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door Massage in Bedrijf©.
Contract: Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur waarbij tegen betaling door de Klant,
diensten worden verleend door Massage in Bedrijf©.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Massage in Bedrijf© enerzijds en de Klant anderzijds
zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van
toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins het tot stand komen van een overeenkomst houdt in
dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van
eventuele algemene voorwaarden van de Klant
c. Geldigheidsduur van een offerte is 60 dagen na verzenddatum tenzij anders is vermeld.
d. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas
tot stand indien Massage in Bedrijf© aan de Klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van de offerte in
te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Massage in
Bedrijf© zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Massage in Bedrijf© gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op
enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Massage in Bedrijf© op de
directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Massage in Bedrijf© één
of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken Klant
hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Massage in Bedrijf© zijn
bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds
goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt Massage
in Bedrijf© zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Massage in Bedrijf© zal
de Klant 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De Klant wordt geacht met de wijziging(en)
te hebben ingestemd tenzij hij Massage in Bedrijf© binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en
het contract beëindigt conform art. 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Massage in Bedrijf© om ten gevolge van wettelijke regelingen de
dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Massage in Bedrijf© is gerechtigd eventuele direct of indirect uit
wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te
berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de
startdatum van de opdracht of zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.
b. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet
in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geldt eveneens een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van
ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant.
c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d
en/of 10b zal Massage in Bedrijf© de Klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot
verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De Klant wordt geacht met de wijzigingen ten hebben
ingestemd tenzij hij Massage in Bedrijf© binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Massage in Bedrijf© aan de Klant zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde
diensten.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde
diensten, zal Massage in Bedrijf© alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit
gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening
gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de klant of werknemer

Massage in Bedrijf© zal haar diensten verlenen volgens een door Massage in Bedrijf© aangeleverd behandelschema. Bij
verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of Klant is voor risico van de Klant zoals
omschreven in art. 8b tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Annulering

a. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij
anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Massage in Bedrijf© 15% van de overeengekomen vergoeding voor de te
annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht.
b. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Massage in Bedrijf© gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden klant

a. De Klant zal een geschikte ruimte voor de masseur ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.
b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Massage in Bedrijf© inzake het assisteren bij
het opstellen van een behandelschema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers gedurende de
contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorg dragen voor de invulling van de roosters en tijdig melding maken van veranderingen in het behandelschema.
c. Klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.
d. Klant is op de hoogte dat een Masseur in dienst is van Dienstverlener en als zodanig niet los van Dienstverlener kan worden ingehuurd binnen de door Dienstverlener aan Masseur gestelde voorwaarden van non-concurrentie zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht tussen Dienstverlener en Masseur.

Artikel 10. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode
geldig in die zin dat Massage in Bedrijf© met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven,
dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
b. Massage in Bedrijf© behoudt zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te
wijzigen. Indien dit het geval is zal Massage in Bedrijf© dit schriftelijk aan Klant kenbaar maken.

Artikel 11. Geheimhouding

a. Massage in Bedrijf© en Masseurs zullen alle informatie van de Klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de
arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten,
vertrouwelijk behandelen volgens AVG normen en -regelgeving.

Artikel 12. Effectmeting, dossierbeheer en inzagerecht

a. Indien de Klant te kennen geeft prijs te stellen op een effectmeting zal Massage in Bedrijf© van de betrokken
werknemers van de Klant een dossier bijhouden.
b. De effectmeting geschiedt conform de afgesproken frequentie, honorering en werkwijze zoals genoemd in de
overeenkomst / offerte.
c. Naast Massage in Bedrijf© heeft slechts de werknemer recht op inzage van dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien zij een bevoegdheid daartoe ontleent middels een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel via wettelijke regelgeving.

Artikel 13. Facturering en betaling

a. Masseur zal met regelmaat de uitgevoerde behandelingen bij de Klant (en) conform onderlinge afspraak met Massage in
Bedrijf© aan Massage in Bedrijf© doorbelasten waarna Massage in Bedrijf© een (verzamel) factuur naar Klant verstuurt.
b. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening,
aan Massage in Bedrijf© te betalen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. De verplichtingen van Massage in Bedrijf© tot het
verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl
de Klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
d. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
e. Voor het geval naar het oordeel van Massage in Bedrijf© de financiële positie van de Klant risico’s met zich mee brengt, is Massage in Bedrijf© gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Massage in Bedrijf© voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt
tot een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Massage in
Bedrijf© beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Massage in Bedrijf© wordt
uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Massage in Bedrijf© ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. Masseur die massages uitvoert bij Klant is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de
behandeling en de gevolgen daarvan en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten.
c. De Klant vrijwaart Massage in Bedrijf© voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van Klant
tijdens of na hun dienstverband met Klant, alsmede relaties van Klant waarvoor diensten worden verleend .
d. Massage in Bedrijf© is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten
gevolge van tekortkomingen die niet aan Massage in Bedrijf© kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief,
indien;
• De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen
binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
• Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel
maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
• De klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van
tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten, is de Klant gerechtigd de overeenkomst met
ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
c. Massage in Bedrijf© en Klant zijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang
tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.