Privacyverklaring

Privacyverklaring Massage in Bedrijf

Massage in Bedrijf, gevestigd aan de Jan Luykenlaan 269, 2332 DH te leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hans Planje, eigenaar van Massage in Bedrijf, is verantwoordelijk voor de privacy van onze opdrachtgevers, hun medewerkers en voor de privacy van de masseurs.

De persoonsgegevens die we verwerken

Massage in Bedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of onze diensten helpt uitvoeren. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klanten / geïnteresseerden:

• Voor- en achternaam contactpersoon
• Naam en e-mailadres van deelnemers aan stoelmassage via ons reserveringssysteem
• Adresgegevens waar massages uitgevoerd worden
• Telefoonnummer / toestelnummer
• E-mailadres contactpersoon
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Mondelinge intake om de gezondheid van deelnemers aan stoelmassage in te kunnen schatten

Masseurs die voor Massage in Bedrijf opdrachten uitvoeren:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Diploma’s en vaardigheden
• Kopie paspoort
• CV

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massage in Bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzorgen van massages en/of werkplekadvies bij onze klanten
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Correspondente over tarieven, offertes en betalingen
• Massage in Bedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massage in bedrijf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Massage in Bedrijf) tussen zit. Massage in Bedrijf gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:
• Gmail en Microsoft Outlook om e-mails te versturen
• Google Agenda voor afsprakenoverzicht
• Microsoft Word
• Microsoft Excel als spreadsheet voor de planning
• MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven waarvoor je je kunt afmelden
• Onlineafspraken.nl en Ergoplanning.nl voor het maken van massage-afspraken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massage in bedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage in bedrijf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Massage in bedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massage in bedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@massage-in-bedrijf.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Massage in bedrijf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Massage in bedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massage in bedrijf neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massage-in-bedrijf.nl